Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein jaarrekening 2021

Bestuursverslag

Voor u ligt het bestuursverslag 2021. Een jaar dat helaas nog steeds grotendeels beïnvloed werd door corona en de daarbij behorende maatregelen. Gedurende meerdere periodes was het bezoek slechts met gebruik van mondkapjes en met een gelimiteerd aantal bezoekers mogelijk. Familieleden konden hierdoor soms niet of minder aanwezig zijn in de laatste levensfase van hun geliefden. Een trieste gewaarwording. Door de pandemie kon ook dit jaar een groot aantal activiteiten niet doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn: de vaste inloopmiddagen op de laatste vrijdag van de maand, scholingsactiviteiten voor vrijwilligers en medewerkers, de voorlichting op de middelbare school en de halfjaarlijkse gedachtenisvieringen waarin samen met familieleden wordt stilgestaan bij de gasten die in de voorgaande periode zijn overleden in ons hospice. Ook bij het 20-jarig bestaan van ons hospice kon slechts op bescheiden wijze stilgestaan worden. Gelukkig kon het jaarlijkse uitje voor medewerkers en vrijwilligers wél doorgang vinden. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar alle geplande activiteiten weer door laten gaan.

In 2021 is een aantal verpleegkundige medewerkers vertrokken. Taken zijn intern verdeeld en het team is door Axioncontinu weer op sterkte gebracht. Een mooie prestatie in een tijd van grote personeelstekorten in de zorg. Er heeft ook dit jaar twee keer overleg plaatsgevonden tussen onze stichting en het management van Axioncontinu om de plannen en ontwikkelingen te bespreken en op elkaar af te stemmen. Naast de reeds genoemde coronamaatregelen en de vervanging van medewerkers was een belangrijk punt de realisatie van een "buitenhuiskamer". Deze luxe terrasoverkapping is inmiddels gerealiseerd en zorgt ervoor dat onze gasten overdekt buiten kunnen zitten.

In het afgelopen jaar heeft onze stichting haar statuten opnieuw bekeken en aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtsper- sonen), die op 1 juli 2021 is ingegaan.

Ook in het afgelopen jaar hebben wij van meerdere instanties en particulieren donaties en giften mogen ontvangen.Totaal was dit een bedrag van ruim € 61.000,- De hoogte van dit bedrag werd (zeer) positief beïnvloed door een grote donatie voor de buitenhuiskamer, een legaat, een aan ons toegekende opbrengst van een actie en een grote gift van een andere stichting. Deze middelen zijn naast de reguliere uitgaven besteed aan investeringen in de buitenhuiskamer, een airco voor de zusterpost, tuinmeubelen, een luxe koffieautomaat en een nieuwe vaatwasser. De overblijvende middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve kan worden aangesproken als we in de komende jaren middelen tekort komen voor de noodzakelijke investeringen.

Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het woongenot van onze gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Balans per 31 december 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020
     
Vorderingen en overlopende activa    
Te onvangen rente € 6 € 5
  € 6 € 5
Liquide middelen    
Rabobank rekening courant € 22.994 € 4.338
Rabobank Doelsparen € 65.000 € 57.000
Kas € 1.055 € 339
  € 89.049 € 61.677
     
Balanstotaal € 89.055 € 61.682
     
     
Passiva 31-12-2021 31-12-2020
     
Eigen vermogen    
Algemene reserve € 84.787 € 61.667
     
Verplichtingen en overlopende passiva  
De buitenkamer € 1.409 € -
Airco Zusterpost nog te betalen € 2.844 € -
Af te rekenen bankkosten € 15 € 15
 
Balanstotaal € 89.055 € 61.682
     
Toelichting op de balans per 31 december 2021  
Eigen vermogen  
Algemene Reserve per 1-1-2021 € 61.667
resultaat boekjaar 2021 € 23.120
Algemene Reserve per 31-12-2021 € 84.787

Staat van Baten en Lasten 2021

Baten 2021 2020
Donaties particulieren € 3.124 € 3.549
Giften particulieren waaronder een legaat € 21.417 € 5.508
Gift particulier inzake de Buitenkamer € 25.000 € -
Giften bedrijven, verenigingen en stichtingen € 11.559 € 7.844
Totaal € 61.100 € 16.901
     
Rente rabodoelsparen € 6 € 5
 
Totaal baten € 61.106 € 16.906
     
Lasten 2021 2020
     
Bankkosten € 181 € 175
Algemene kosten € 897 € 285
Kosten internet onderhoud site etc € 364 € 116
Onderhoud tuin € 259 € 90
Opleiding en Workshop voor vrijwilligers € - € -
Jaarlijks uitje vrijwilligers € 1.375 € -
Div.kleine aanschaffingen € 770 € 404
Kerstattentie vrijwilligers en medewerkers € - € 2.393
Overige kosten vrijwilligers (o.a.afscheidsattentie) € 364 € 127
Gordijnen Huiskamer € - € 1.600
Renovatie Huiskamer (uitvoering in 2020) € - € 1.573
Nieuwe TV huiskamer € - € 1.998
Tuinmeubelen € 2.784 € -
Vaatwasser € 998 € -
Koffieautomaat + planken € 3.367 € -
kastjes,cd spelers en tuinhek € 699 € -
Investeringen Buitenkamer € 22.750 € -
Airco in Zusterpost € 3.178 € -
Totaal Lasten € 37.986 € 8.761
     
Resultaat boekjaar 2020 € 8.145
Resultaat boekjaar 2021 € 23.120
Totaaltelling € 61.106 € 16.906
Toelichting Staat van Baten Lasten 2021

In de Staat van Baten en Lasten zijn alle inkomsten en uitgaven van het verslagjaar verwerkt.