Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein Jaarrekening 2023

Bestuursverslag

Voor u ligt het bestuursverslag 2023. Een jaar waarin we in het "nieuwe normaal" weer alle activiteiten doorgang hebben kunnen laten vinden. Op 14 oktober werd tijdens de Dag van de palliatieve zorg weer het jaarlijkse uitje georganiseerd. Dit keer in het thema "Holland". Vrijwilligers en medewerkers bogen zich over vragen in een pubquiz, een letterzoekspel en genoten van de door eigen kookvrijwilligers verzorgde Hollandse gerechten.

Op 25 oktober was er weer een gedachtenisviering, waarin samen met familieleden werd stilgestaan bij de gasten die in het voorgaande jaar waren overleden in ons hospice. Deze bijeenkomst werd zéér druk bezocht en maar liefst acht families zorgden voor een eigen bijdrage in de vorm van een gedicht, een lied of een gesproken in memoriam. Mooi om te merken hoeveel waardering en dank er werd uitgesproken richting de medewerkers en vrijwilligers, hartverwarmend!

Gelukkig zijn ook de open middagen en de scholing weer opgestart. Iedere laatste zaterdag van de maand is iedereen van harte welkom om informatie te krijgen over ons hospice. Naast de tiltraining voor alle vrijwilligers heeft de hospicearts scholing gegeven over palliatieve zorg.

In het kader van onderlinge samenwerking en uitwisseling zijn er -naast het uitje- vier bijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd en is er een vragenlijst afgenomen onder alle vrijwilligers. Tijdens twee bijeenkomsten is algemene informatie over het werk uitgewisseld en zijn de uitslagen van de vragenlijst toegelicht en tijdens de twee intervisiebijeenkomsten zijn verschillende casussen besproken. De vrijwilligerscoördinator heeft meerdere bijeenkomsten en uitjes georganiseerd voor alle vrijwilligers van Mariënstein waar het hospice deel van uitmaakt.

Om plannen en ontwikkelingen te bespreken en op elkaar af te stemmen is ook dit jaar weer overleg geweest met het college van bestuur en met het management van AxionContinu. Naast de reguliere onderwerpen waren dit jaar de werving van nachtvrijwilligers, een eventuele eigen bijdrage van de gasten en de samenwerking met hospice Demeter belangrijke gesprekspunten.

Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers zijn er windschermen in de buitenkamer geplaatst en kregen alle deuren van de gangen en de kamers een schilderbeurt. Ook in het afgelopen jaar hebben wij van meerdere instanties en particulieren donaties en giften mogen ontvangen. Totaal was dit een bedrag van ruim € 11.600,- Deze middelen zijn naast de reguliere uitgaven (zoals het jaarlijkse uitje en abonnementen voor ESPN en Netflix) besteed aan: onder andere de aanschaf van vijf anti-doorligmatrassen, nieuwe kasten en stoelen en een herdenkingslabyrinth.

Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het woongenot van onze gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Download de jaarrekening