Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein jaarrekening 2018

Bestuursverslag
Voor u ligt het bestuursverslag 2018. Een jaar dat vooral in het teken stond van het  upgraden van de vijf gastenkamers. Na een flinke aanlooptijd en het werven van  voldoende sponsoren kon de verbouwing in mei daadwerkelijk plaatsvinden. In plaats van een eerder geplande uitvoering in verschillende fasen, kon de verbouwing gelukkig in één keer plaatsvinden. De aanwezige gasten konden namelijk voor enkele weken elders in Mariënstein gehuisvest worden. Op 18 juni kon het verbouwde hospice feestelijk heropend worden door Lyda Wouda, de vrouw van onze in november 2017  overleden secretaris Peter Wouda.

Er is veel veranderd:

  • alle kamers zijn voorzien van nieuwe, grotere TV's en gebruiksvriendelijke telefoons.
  • er is nieuwe verlichting aangebracht
  • alle kamers zijn opnieuw geschilderd
  • de stopcontacten zijn ingebouwd
  • de vensterbanken zijn verbreed
  • er zijn nieuwe achterwanden geplaatst met een mooie fotoprint
  • er is een mogelijkheid gemaakt om in de buurt van het bed meer persoonlijke  voorwerpen te kunnen plaatsen (bijvoorbeeld foto's en andere herinneringen) In 2019 zullen ook alle vitrage en overgordijnen worden vervangen,

Bas Kraaijeveld werd begin 2018 aangesteld als nieuwe secretaris. Hij heeft per  31 december om  persoonlijke redenen zijn functie  weer neergelegd.

In februari en november heeft de stichting bijgedragen aan de informatiemarkt. Dit heeft een aantal vrijwilligers opgeleverd.  In maart is de burgemeester op bezoek geweest om zich uitgebreid te laten informeren over de werkzaamheden van het hospice.

In juni werd de stichting aangenaam verrast door de stichting Haringparty Lopikerwaard. Zij doneerden hun opbrengst aan de hospices in IJsselstein en Oudewater. Wij ontvingen ieder het geweldige bedrag van € 10.000,-.  In augustus zijn we begonnen met het versturen van jaarlijkse nieuwsbrieven. Hiervoor hebben we de donateurs gevraagd om hun e-mailadres.

Ook het afgelopen jaar hebben wij van meerdere instanties en particulieren weer  giften en donaties mogen ontvangen. In totaal was het bedrag ruim € 23.000,-. In de eerste plaats werd een deel van deze middelen besteed aan de verbouwing, maar er wordt altijd geld gereserveerd voor de aanschaf van andere middelen en materialen (bijvoorbeeld voor de complementaire zorg en kookvrijwilligers) en voor de  jaarlijkse (bij)scholing, ontspanning en ondersteuning van onze vrijwilligers. Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het woongenot van onze gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een inloopmiddag, waarop belangstellenden nader kennis kunnen maken met het hospice. Ieder jaar worden er ook twee gedachtenisvieringen gehouden waarop met familieleden en kennissen wordt stilgestaan bij de gasten die in de voorgaande periode in het hospice zijn overleden.

Balans per 31 december 2018

Activa 31-12-2018 31-12-2017
     
Vorderingen en overlopende activa    
Te onvangen rente € 5 € 31
  € 5 € 31
Liquide middelen    
Rabobank rekening courant € 3.267 € 997
Rabobank Doelsparen € 50.000 € 43.000
Kas € 428 € 2.206
  € 53.695 € 46.203
     
Balanstotaal € 53.700 € 46.234
     
     
Passiva 31-12-2018 31-12-2017
     
Eigen vermogen    
Algemene reserve € 48.185 € 31.218
     
Verplichtingen en overlopende passiva  
Aandeel renovatie gastenkamers - € 15.000
Nieuwe gordijnen € 5.500  
Af te rekenen bankkosten € 15 € 16
  € 5.515 € 15.016
Balanstotaal € 53.700 € 46.234
     
Toelichting op de balans per 31 december 2018  
Eigen vermogen  
Algemene Reserve per 1-1-2018 € 31.218
resultaat boekjaar 2018 € 16.967
Algemene Reserve per 31-12-2018 € 48.185

Staat van Baten en Lasten 2018

Baten 2018 2017
Donaties particulieren € 3.447 € 2.762
Giften particulieren € 3.397 € 8.677
Giften stichtingen en instellingen € 16.540 € 11.500
Opbrengst braderie   € 208
Totaal 23.384 € 23.147
     
Rente rabodoelsparen € 5 € 31
 
Totaal baten € 23.389 € 23.178
     
Lasten 2018 2017
     
Bankkosten € 157 € 198
Algemene kosten € 333 € 321
Kosten internet onderhoud site etc € 97 € 116
Onderhoud tuin € 140 € 108
Workshop voor vrijwilligers   € 232
Jaarlijks uitje vrijwilligers € 970 € 1.040
Kleine aanschaffingen voor keuken en kamers € 521
overige kosten vrijwilligers (o.a.afscheidsattentie) € 86 € 336
Nieuwe telefoontoestellen € 974
Aandeel renovatie gastenkamer (uitvoering 2018) € -861 € 15.000
Nieuwe gordijnen (uitvoering 2019) € 5.500
Totaal Lasten € 6.422 € 18.846
     
Resultaat boekjaar 2018 € 16.967  
Resultaat boekjaar 2017   € 4.332
Totaaltelling € 23.389 € 23.178