Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein jaarrekening 2020

Bestuursverslag

Voor u ligt het bestuursverslag 2020. Een jaar dat vooral in het teken stond van corona. De pandemie heeft ook grote gevolgen gehad voor het hospice. Een lange periode werden er geen nieuwe gasten opgenomen.Vrijwilligers konden hun diensten niet uitvoeren, maar nog veel belangrijker: het bezoek werd ernstig beperkt, waardoor familieleden niet of minder aanwezig konden zijn in de laatste levensfase van hun geliefden. Een zeer trieste gewaarwording. Een aantal maatregelen is helaas nog van kracht, maar met in achtneming van voorschriften (o.a. mondkapjes,registratieplicht en gezondheidscheck) is gelukkig iets meer mogelijk.Na het upgraden van de vijf gastenkamers in 2018, hebben we het afgelopen jaar vooral besteed aan het upgraden van de huiskamer. Naast het schilderwerk en nieuwe gordijnen,zijn ook het meubilair (nieuw bankstel, fauteuils, eettafel en stoelen, salontafels, diverse kasten) en de lampen vervangen. Er is een nieuwe televisie aangeschaft met nieuwe mogelijkheden. In de keuken is meer opbergruimte gecreëerd.

Onze stichting heeft ook dit jaar weer twee keer overleg gehad met het management van Axioncontinu om verschillende ontwikkelingen en plannen op elkaar af te stemmen en te bespreken.

Door de corona pandemie is een groot aantal activiteiten niet doorgegaan. Voorbeelden hiervan zijn: een groot aantal inloopmiddagen, de dag van de pallitatieve zorg, de scholingsactiviteiten voor de vrijwilligers, het jaarlijks uitje voor de vrijwilligers en medewerkers,de voorlichting op de middelbare school en helaas ook de gedachtenisvieringen, waarin samen met familieleden en kennissen wordt stilgestaan bij gasten die in de voorgaande periode zijn overleden.

Ook in het afgelopen jaar hebben wij van meerdere instanties en particulieren weer donaties en giften mogen ontvangen. In totaal was dit een bedrag van bijna € 17.000,- Het geld is deels besteed aan de upgrade van de huiskamer en een attentie voor alle vrijwilligers en verpleegkundigen. De rest wordt gereserveerd voor de aanschaf van andere middelen en materialen (bijv. voor de complementaire zorg), de jaarlijkse (bij)scholing en de informele bijeenkomst voor vrijwilligers en medewerkers.Er zal ook onderzocht worden of er iets gedaan kan worden aan de inrichting van de buitenruimte.

Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het verblijf van onze gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Voor 2021 zijn we hoopvol gestemd over de terugkeer naar een situatie waarin we onze gasten en hun familieleden weer op onze vertrouwde manier kunnen ontvangen en kunnen verzorgen.

Balans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019
     
Vorderingen en overlopende activa    
Te onvangen rente € 5 € 5
  € 5 € 5
Liquide middelen    
Rabobank rekening courant € 4.338 € 13.266
Rabobank Doelsparen € 57.000 € 50.000
Kas € 339 € 185
  € 61.677 € 63.451
     
Balanstotaal € 61.682 € 63.456
     
     
Passiva 31-12-2020 31-12-2019
     
Eigen vermogen    
Algemene reserve € 61.667 € 53.522
     
Verplichtingen en overlopende passiva  
Renovatie Huiskamer € - € 9.919
 
Af te rekenen bankkosten € 15 € 15
  € 9.934
Balanstotaal € 61.682 € 63.456
     
Toelichting op de balans per 31 december 2020  
Eigen vermogen  
Algemene Reserve per 1-1-2020 € 53.522
resultaat boekjaar 2020 € 8.145
Algemene Reserve per 31-12-2020 € 61.667

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten 2020 2019
Donaties particulieren € 3.549 € 3.506
Giften particulieren € 5.508 € 5.732
Giften bedrijven, verenigingen en stichtingen € 7.844 € 9.560
Totaal € 16.901 € 18.798
     
Rente rabodoelsparen € 5 € 5
 
Totaal baten € 16.906 € 18.803
     
Lasten 2020 2019
     
Bankkosten € 175 € 175
Algemene kosten € 285 € 322
Kosten internet onderhoud site etc € 116 € 213
Onderhoud tuin € 90 € 176
Opleiding en Workshop voor vrijwilligers € - € 1.406
Jaarlijks uitje vrijwilligers € - € 620
Div.kleine aanschaffingen € 404 € 329
Kerstattentie vrijwilligers en medewerkers € 2393 € -
Overige kosten vrijwilligers (o.a.afscheidsattentie) € 127 € 156
Gordijnen Huiskamer € 1.600 € 150
Renovatie Huiskamer (uitvoering in 2020) € 1.573 € 9.919
Nieuwe TV huiskamer € 1.998 € -
Totaal Lasten € 8.761 € 13.466
     
Resultaat boekjaar 2019 € 5.337
Resultaat boekjaar 2020 € 8.145
Totaaltelling € 16.906 € 18.803
Toelichting Staat van Baten Lasten 2020

In de Staat van Baten en Lasten zijn alle inkomsten en uitgaven van het verslagjaar verwerkt.