Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein jaarrekening 2017

Bestuursverslag
Voor u ligt het jaarverslag 2017.Een jaar waarin we leuke en mooie dingen mochten beleven, maar ook een zeer verdrietige gebeurtenis moesten verwerken. Zo kunnen we melden dat ons bestuur in februari weer op de gewenste sterkte kwam door toetreding van Marijke Pillen. Zij is door haar jarenlange werk als huisarts (inmiddels gepensioneerd), een goede bekende in IJsselstein. Zij nam de plaats in van de vertrokken Jeroen van Delden. Zijn voorzittersfunctie is overgenomen door Ed Booms.

Helaas moesten wij op 6 november afscheid nemen van onze secretaris Peter Wouda die, na een kort en hevig ziekbed, is overleden. Peter heeft mede aan de wieg gestaan van ons huidige hospice. Het was voor zijn familie en voor ons als bestuur bijzonder zijn wens " de laatste dagen in het eigen hospice als gast te kunnen doorbrengen" in te kunnen vullen.

Voor de komende periode richten wij ons op de plannen om de gastenkamers een forse up date te geven. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar de nodige financiële middelen. Zo waren we op 4 oktober 2016 actief aanwezig op de beursvloer "nieuwe stijl" en hebben we daarna bij verschillende organisaties aanvragen ingediend. Deze acties hebben ons, gezien de resultaten, geen windeieren gelegd. Diverse instanties spraken de bereidheid uit om ons financieel te ondersteunen in onze plannen. Omdat er steeds meer wensen bij kwamen, is 2017 vooral gebruikt voor het maken van goede plannen en het werven van financiële middelen. Het streven is om in het eerste halfjaar 2018 tot een fasegewijze uitvoering te komen.

Van een drietal stichtingen en instellingen t.w. Rabobank Utrechtse Waarden, Stichting Monuta Helpt en het Roest Crolius Fonds mochten wij totaal een bedrag van € 6.500,00 ontvangen op grond van bovengenoemde aanvragen.De Schaatsvereniging Nova Zembla zag haar bestaansrecht ontnomen door het ontbreken van de mogelijkheid om bij vorst een goede schaatsbaan te creëren. Daarom mochten wij
€ 5000,00 van hun liquidatiesaldo ontvangen. Van particulieren ontvingen wij € 2.762,00 aan vaste donaties en € 8.627,00 aan èènmalige giften.

In totaal is er ruim € 23.000,00 aan baten (zie blz 6 staat van baten en lasten) ontvangen. Op de eerste plaats werd een deel van de middelen besteed aan (bij)scholing, ontspanning en ondersteuning van onze vrijwilligers.Daarnaast biedt dit bedrag voldoende perspectief voor de geplande renovatie van de gastenkamers. Vanuit de plannen zijn inmiddels al wel gebruiksvriendelijke telefoontoestellen aangeschaft die volledig passen in het systeem van Axioncontinu.

Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het woongenot van onze gasten blijvend zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Balans per 31 december 2017

Activa 31-12-2017 31-12-2016
     
Vorderingen en overlopende activa    
Te onvangen rente € 31 € 95
  € 31 € 95
Liquide middelen    
Rabobank rekening courant € 997 € 1.172
Rabobank Doelsparen € 43.000 € 25.000
Kas € 2.206 € 785
  € 46.203 € 26.957
     
Balanstotaal € 46.234 € 27.052
     
     
Passiva 31-12-2017 31-12-2016
     
Eigen vermogen    
Algemene reserve € 31.218 € 26.886
     
Verplichtingen en overlopende passiva  
Aandeel renovatie gastenkamers € 15.000 € 153
Af te rekenen bankkosten € 16 € 13
  € 15.016 € 166
Balanstotaal € 46.234 € 27.052
     
Toelichting op de balans per 31 december 2017  
Eigen vermogen  
Algemene Reserve per 1-1-2017 € 26.886  
resultaat boekjaar 2017 € 4.332  
Algemene Reserve per 31-12-2017 € 31.218  

Staat van Baten en Lasten 2017

Baten 2017 2016
Donaties particulieren € 2.762 € 2.238
Giften particulieren € 8.677 € 4.502
Giften stichtingen en instellingen € 11.500 € 1.000
Opbrengst braderie € 208  
Totaal € 23.147 € 7.740
     
Rente rabodoelsparen € 31 € 95
 
Totaal baten € 23.178 € 7.835
     
Lasten 2017 2016
     
Bankkosten € 198 € 87
Algemene kosten € 321 € 384
Kosten internet onderhoud site etc € 116 € 310
Onderhoud tuin € 108 € 128
Workshop voor vrijwilligers € 232 € 629
Jaarlijks uitje vrijwilligers € 1.040 € 753
attentie vrijwilligers bij 15 jarig bestaan € 1.087
Kleine aanschaffingen voor keuken en kamers € 521 € 555
overige kosten vrijwilligers (o.a.afscheidsattentie) € 336 € 116
5 nieuwe TV`s voor de gastenkamers € 2.985
Nieuwe telefoontoestellen € 974
Aandeel renovatie gastenkamer (uitvoering 2018) € 15.000
Totaal Lasten € 18.846 € 7.034
     
Resultaat boekjaar 2017 € 4.332  
Resultaat boekjaar 2016   € 801
Totaaltelling € 23.178 € 7.835